Priser

For så vidt angår vores priser, så er vi underlagt de advokatetiske regler, og vi følger i vores prisfastsættelse den praksis, der er udstukket fra Advokatnævnet i Danmark, der tager udgangspunkt i den danske retsplejelovs § 126, stk. 2, der fastslår:

"En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt."

For at leve op til den bestemmelse tager vi ved vores salærfastsættelse udgangspunkt i følgende parametre:

  • Arbejdets art og omfang
  • Det med sagen forbundne ansvar
  • Sagsgenstandens størrelse
  • Sagens betydning for klienten, herunder om der har været tale om en hastesag arbejdets omfang
  • Det opnåede resultat.

Vi beregner vores timepris med udgangspunkt i følgende takster:

Advokater, partnere: 2.400,00 kr./time

Advokater, senioransatte: 2.100,00 kr./time

Advokater, ansatte: 1.900,00 kr./time

Advokatfuldmægtig: 1.600,00 kr./time

 

I private sager, hvor vores kunde er en forbruger:

I sager, hvor vi hjælper forbrugere starter vi altid sagen med en opdragsskrivelse, hvor vi beskriver, hvad vi forventer at rådgive om, og hvilken pris, vi forventer at tage os for opgaven. 

Vi undersøger altid i tilfælde af domstolsbehandling om kunden eventuelt gennem sin indbo-forsikring har ret til retshjælpsdækning lige som vi undersøger, om kunden har mulighed for at få fri proces.

Sagsomkostninger

Hvis vi hjælper en kunde med at få sin ret igennem ved domstolene, så tilpligtes den tabende part typisk at betale omkostninger til den vindende part. Disse omkostninger dækker dog sjældent det reelle omkostningsbeløb til advokaten, og derfor må kunder også i denne situation typisk forvente at skulle afholde en del af advokatudgiften.

Ved tvist om vores Salær

Såfremt det ved afslutningen af en sag måtte vise sig at kunden bestrider det af os opgjorte salær kan kunden indgive en salærklage til advokatsamfundet. Nærmere vejledning herom kan findes på dette link:
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2015/Oplysningspligt.aspx